O Tribunal de Contas analiza a situación das universidades públicas

O Tribunal de Contas analiza a situación das universidades públicas

O Tribunal de Contas analizou a situación financeira da Educación Superior en España repasando o estado actual das 47 universidades públicas presenciais e as dúas non presenciais (UNED e Oberta de Cataluña). O informe “Fiscalización das Universidades Públicas, Exercicio 2012”, realizado a instancias do Congreso, fíxase en catro ámbitos de fiscalización concretos: organización, actividade económico- financeira, xestión da actividade docente e investigadora e financiamento e custos da universidade.

Ademais, presta especial atención ás entidades dependentes e vencelladas, o control interno da xestión, a aprobación e execución presupostaria, os gastos de persoal e a actividade docente. No mesmo constátanse deficiencias en relación con “aspectos contables e presupostarios, como os relativos ao remanente de tesouraría, e confírmase a falta de implantación en todas as universidades analizadas dun sistema de contabilidade de custos, obrigatorio legalmente a partir do curso 2015/16”.

O organismo de control destaca no seu informe o elevado número de entidades dependentes ou vencelladas e alerta da “subtracción da función supervisora que deben exercer os consellos sociais sobre estas entidades”. Sinala que “en moitas ocasións, e como consecuencia da consideración das entidades, exclúese ao Consello Social da súa participación na aprobación dos presupostos das mesmas e das súas contas, a pesar da súa dependencia maioritaria das universidades públicas e do establecido nas leis e os propios Estatutos, ou ben dita aprobación prodúcese con moito retraso”.

A Conferencia de Consellos Sociais, a través da Comisión Económica, estudou o contido do Informe de fiscalización, estando pendente o debate de diferentes propostas.Segundo os datos presentados polo Tribunal, o endeudamiento total do sector universitario analizado alcanza os 620 millóns de euros, “mentres que da evolución agregada das contas do resultado económico-patrimonial do conxunto de universidades públicas obsérvase que o exercicio 2011 sitúase como un punto de inflexión no que, se ben nos exercicios anteriores o aforro logrado mostrábase decrecente pero positivo, neste e no 2012 vólvense claramente negativos”.

O informe incorpora tamén unha serie de recomendacións, entre as que destaca, entre outras, a necesidade de incrementar o control interno das universidades e de que estas instauren un sistema de contabilidade analítica que incremente a transparencia das súas contas, a xestión do persoal, así como os custos dos distintos estudos, en liña co decreto de reforma universitaria de abril de 2012.

Ademais, sinálase que “sería desexable que, na actualización da normativa que desenvolve o réxime de dedicación dos corpos docentes universitarios, se teña en conta que a excelencia aplicable á investigación non se realice en detrimento da excelencia docente”.

Máis información

Comparte este artículo

Arquivos