Funcións e compromisos

Principais funcións do Consello Social da Universidade da Coruña

A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, e a Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia, atribúen aos consellos sociais das universidades públicas un abanico amplo de funcións relacionadas coa supervisión e control das actividades universitarias e o impulso das relacións Universidade-Sociedade. De entre elas, pola súa importancia para a sociedade e para a universidade, poden destacarse as seguintes:

a UDC.

compromisos