O presidente do Consello Social da UDC participa nas Xornadas Anuais da CCS

O presidente do Consello Social da UDC participa nas Xornadas Anuais da CCS

O presidente do Consello Social da UDC, en calidade de presidente da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril Abadín, participou no acto de inauguración das Xornadas Anuais da CCS celebradas en Galicia. A institución conmemorou este 2023 o 40 aniversario da creación dos consellos sociais, xurdidos a raíz da Lei de Reforma Universitaria.

A inauguración contou coa intervención do Conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades da Xunta de Galicia, Román Rodríguez González; a presidenta do Consello Social da USC, Cecilia Sierra Rey, e o presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa Silva.

No seu discurso, o titular do departamento educativo da Xunta destacou o papel destes órganos “na apertura das Universidades á realidade económica e empresarial”, así como na supervisión académica e control académico. Lamentou que a nova Lei Orgánica do Sistema Universitario (LOSU) entorpeza as funcións dos Consellos Sociais e definiuna como “unha oportunidade perdida para construír a Universidade do futuro.

Destacou que a administración autonómica aposta por unha universidade aberta e colaborativa co tecido empresarial, para seguirano contando cos Consellos Sociais como parte integral da formación teórico-práctica.

Manifesto para o desenvolvemento da LOSU

Ao longo destes tres días, os presidentes e secretarios dos consellos sociais españois analizaron a evolución das institucións que representan durante estes 40 anos e abordaron, entre outros aspectos, a situación da educación superior do noso país no contexto europeo e as consecuencias da nova LOSU, en vigor desde o pasado 12 de abril e que agora terá dous anos para desenvolverse no marco das competencias das comunidades autónomas.

A Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas ofrece aos parlamentos e gobernos autonómicos a súa colaboración “para procurar que o desenvolvemento normativo da LOSU a nivel autonómico corrixa, na medida do posible, as carencias e defectos da norma básica dentro das marxes que nela establécense” e fortalecer, desta maneira “o compromiso e participación da sociedade coa súa universidade”.

A institución española, presidida por Antonio Abril Abadín, reitera que a LOSU “non responde as necesidades actuais da universidade española e non vai servir para resolver os problemas estruturais que veñen limitando a súa excelencia”.

A CCS, que aglutina aos Consellos de todas as universidades públicas e aos órganos de representación de universidades privadas, aprobou no marco das Xornadas un Manifesto no que solicita ás Comunidades Autónomas nos seus respectivos ámbitos territoriais e cando desenvolvan a LOSU:

  • Melloren a actual regulación, atribución de competencias e dotación de medios e recursos –humanos, materiais e económicos– dos Consellos Sociais co fin de que a participación da sociedade –á que se debe e que a financia moi maioritariamente cos seus impostos– na gobernanza da súa universidade, ter maior alcance e poida facerse realmente eficaz.
  • Desenvolvan os mecanismos de transparencia, control interno e rendición de contas da xestión universitaria ao servizo dos intereses sociais, incluíndo a dependencia da unidade de control interno polos Consellos Sociais, como xa ocorre nalgunhas universidades e de acordo coas recomendacións reiteradamente formuladas para a súa xeneralización, tanto polo Tribunal de Contas como polos Órganos Autonómicos de Control Externo.
  • Potencien normativas e programas autonómicos de impacto, que permitan dar un salto de calidade en materia de adecuación da oferta de titulacións ás necesidades do mercado laboral e sirvan para mellorar a empregabilidade dos egresados universitarios.
  • Fomenten e faciliten a transferencia de coñecemento e innovación ao tecido produtivo e social, de maneira que a universidade mellore a súa achega a unha maior competitividade económica da contorna, baseada no coñecemento e a innovación.
  • Ademais, pide ao Estado a concreción de compromisos financeiros plurianuais de fronte ao aseguramento da suficiencia financeira da universidade e dos propios Consellos Sociais, con especial atención ao sostemento da investigación básica, á cooperación co sector produtivo para a transferencia dos resultados da investigación e á potenciación dos procesos de internacionalización das universidades.
Comparte este artículo

Arquivos