Órganos de goberno
Reproducir vídeo

O Consello Social da Universidade da Coruña é o órgano de participación da Sociedade nesta universidade. A súa misión é velar pola satisfacción das necesidades e expectativas da sociedade por parte da UDC, así como promover a colaboración entre ambas e a excelencia na docencia, na investigación e na transferencia do coñecemento científico.

De conformidade co previsto na normativa estatal e autonómica vixente, o Consello Social da UDC desenvolve funcións de control e supervisión das actividades de carácter económico desta universidade e do rendemento dos seus servizos. Ademais, contribúe á coordinación, planificación e mellora da calidade do sistema universitario galego e español mediante a súa participación nalgúns dos foros institucionais máis representativos, como o Consello Galego de Universidades, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia e a Conferencia dos Consellos Sociais das Universidades Españolas.

O compromiso do Consello Social da UDC coa modernización do sistema universitario galego e español, e co desenvolvemento social, económico e cultural de Galicia, responde aos seus principais obxectivos estratéxicos. Para contribuír á súa consecución, identifica, asigna recursos, coordina e supervisa proxectos universidade-empresa-terceiro sector, orientados a lograr un maior achegamento da universidade aos intereses da sociedade. Así mesmo, fomenta a reflexión colectiva no tocante á cuestión universitaria, mediante unha política de comunicación proactiva, que pretende promover o diálogo público, aberto, construtivo e plural.

O Consello estrutúrase en dous tipos de órganos: colexiados e unipersoais. O Pleno do Consello Social, composto por todos os seus membros, un total de 30, é o máximo órgano colexiado de goberno e deliberación. Ademais, existen tres Comisións Permanentes: a Comisión Executiva, a Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais e a Comisión de Actividades Universitarias e Calidade dos Servizos, todas elas reguladas no seu Regulamento de Organización e Funcionamento.

Son órganos unipersoais do Consello Social, a Presidencia, a Vicepresidencia ou vicepresidencias, e a Secretaría.

Son membros natos do Consello Social o reitor da Universidade, o secretario xeral e o xerente da Universidade. Tamén forman parte dol Consello Social, en representación da Universidade, un profesor, un estudante e un representante do persoal de administración e servizos.

A representación dos intereses sociais no Consello Social corresponde a personalidades da vida cultural, profesional, económica, laboral ou social, de acordo coa seguinte distribución:

Antonio Abril, presidente do Consello Social da UDC
Entrada á sede do Consello Social